Home / YAZARLAR / Av. Nazlı Gaye ALPASLAN

Av. Nazlı Gaye ALPASLAN

SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇLAMASI VE MATRAH ARTIRIMI

Bilindiği gibi, 6111 sayılı  torba yasanın  6, 7, 8 ve 9. maddelerine göre  gelir, kurumlar, KDV ile vergi tevkifatı ile  matrah artırımı  hükümleri uyarınca yasal düzenlemeler yapılmıştır.[1] Torba yasa gereğince 2.5.2011 tarihine kadar  mükelleflere müracaat  olanağı tanıyan  bu yasa  2009 yılına ilişkin  tarh zamanaşımı  süresinin   sonu olan   31.12.2014 tarihine kadar  yapılacak   vergi incelemelerini etkileyecektir.   Bu nedenle, 6111 sayılı yasanın  bütün …

Devam

ŞİRKETLERİN MAL VARLIKLARINA EL KOYMA

Bilindiği gibi son yıllarda şirketlerin mal varlıklarına 5271 sayılı yasa ve ayrıca 678 sayılı KHK hükümlerine göre el konulabileceği hüküm altına alınmıştır.[1] Vergi denetim kurulu tarafından görevlendirilen müfettişler kanalıyla ilgili firmaların şüpheli işlemleri denetlenmektedir. Bu görev bazı hallerde Masak denetim elemanları tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Firmaların mal varlıklarına el konulabilmesi için yukarıda verilen yasanın 127. Md. Hükmü gereği yargıç kararı ile veya …

Devam

İşini Terk Eden Mükelleflerin Mali Tabloları

Vergi daireleri tarafından son yıllarda bir şekilde işi terk eden veya resen terk ettirilen mükelleflerle ilgili, bu mükelleflerin bilanço, gelir tablosu vb. mali tablolar üzerinde yapılan revizyonlarda gözüken stok, demirbaş ve taşıtlar hesabı nedeni ile dönem matrahı 213 sayılı VUK mad. 30/1 hükmüne göre resen cezalı tarhiyata konu olmaktadır. Vergi kaydı bir şekilde resen sonlanan şirketlerin, terk tarihi itibari ile …

Devam

Ceza muhakemesi kanununa göre kişilerin mal varlıklarına el koyma

  Bilindiği gibi son yıllarda şirketlerin mal varlıklarına 5271 sayılı yasa ve ayrıca 678 sayılı KHK hükümlerine göre el konulabileceği hüküm altına alınmıştır.[1] Vergi denetim kurulu tarafından görevlendirilen müfettişler kanalıyla ilgili firmaların şüpheli işlemleri denetlenmektedir. Bu görev bazı hallerde Masak denetim elemanları tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Firmaların mal varlıklarına el konulabilmesi için yukarıda verilen yasanın 127. Md. Hükmü gereği yargıç kararı ile …

Devam

Defter ve faturaların müfettişe ibraz edilmemesinin hukuksal sonuçları-2

Vergi müfettişlerinin inceleme yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca, vergi dairesi  müdürleri ve mal müdürlerinin de  213 sayılı VUK’nun 135.  maddesine göre vergi incelemesi yetkileri mevcuttur. SGK müfettişleri veya iş müfettişleri vergi incelemesi konusunda yetkileri bulunmamaktadır.   Defter  ve belgelerin vergi incelemesi dışında başka bir nedenle ibraz edilmesinin talep edilmesi halinde defterleri gizleme fiilinden bahsedilemez.   Ayrıca, defter  ve belgelerin mutlak surette tarh zamanaşımı  …

Devam

Defter ve faturaların ibraz edilmemesinin hukuksal sonuçları

Bilindiği gibi, vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik 31.10.2011 gün ve 28101 sayılı RG’de yayımlanarak yine aynı tarihte yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yönetmelik ve esas itibariyle 213 sayılı VUK’nun 140. maddesi ile 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine göre; vergi incelemelerinde yeni bir dönem başlamıştır. Gerek bu yeni …

Devam

Telif kazancı ve serbest meslek kazancı beyanı

Bilindiği gibi, doktor, mühendis, avukat, mimar, mali müşavir vb. serbest meslek erbabı, 2017 yılı ile ilgili kazançlarını 2018 yılı 1-25 Mart tarihine kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile kazancını beyan etmek zorundadır. [1]   Serbest meslek erbabının serbest meslek kazancı dışında ayrıca herhangi bir gelir unsuru bulunması durumunda bu gelir unsurunu  serbest  meslek  kazancına dahil  etmesi  gerekecektir.[2]   Örneğimizde, serbest …

Devam

VERGİ İPTAL DAVASI VE TEMİZ KAĞIDI

Bilindiği gibi,  vergi yargısında dava açılması durumunda davanın   kaybedilmesi sonucunda vergi dairesi  tarafından  (2)  nolu ihbarname düzenlenmektedir.[1]  (2) nolu ihbarname üzerinde açılan davanın  yargı aşaması, dava konusu  yapılan  vergi ve cezanın  türü, matrahı, katı veya oranı ve miktarı  belirtilmektedir.  Sonuçta da  mahkeme kararına göre  hesaplanan vergi ve ceza ve ayrıca gecikme faizi ihbarname üstünde ayrı ayrı  gösterilmektedir.  Bu  (2) nolu …

Devam

KAZANCIN FON HESABINA ALINMASI

Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından kazanç, satış işlemi ile birlikte doğacağından, satış işlemi ister peşin isterse vadeli olarak yapılmış olsun istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır. Bu değerlerin  satışından elde edilecek kazancın istisnadan yaralanan kısmının, pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar bu fon hesabında …

Devam

Taksitlendirme komisyonlarının işlevi-2

Taksitlendirme komisyonlarının işlevi-2 Tutar itibarıyla tecil ve taksitlendirme yetkisi Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesinde kurulan tecil komisyonlarına tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi; a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için, 3.000.000 TL b) Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için, 2.250.000 TL c) Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıkları için, 1.500.000 TL ç) Diğer Vergi …

Devam