Home / YAZARLAR / Av. Nazlı Gaye ALPASLAN

Av. Nazlı Gaye ALPASLAN

Adresinde bulunmayan mükelleflerde vergi dairesi resen terk

İlk işe başlama dilekçesinde  gösterildiği adreste  işe başlama yoklaması  yapılıp işe devam eden  mükelleflerin çeşitli nedenlerle  adreslerini  başka mahallere  taşıdıkları görülmektedir.  Yeni adresin  vergi dairesinin bilgisinde olmayışı,  terk edilen  eski adresin  ise, vergi dairesi tarafından  mükellefle ilgili   terk hükmünde sayılmaktadır.  Böylece,  eski adresinden taşınıp, yeni adresine geçen  mükellefle ilgili  vergi dairesi  bu mükellefin  adresinde olmadığı  gerekçesi ile  mükellefiyetini sonlandırmakta ve …

Devam

Sahte Fatura Kullanma İddiası

  Malûm olduğu üzere, vergi inceleme elemanları tarafından, 3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek mensuplarına müşterilerinin sahte belge kullanmaları nedeniyle haklarında yazılan raporlardan dolayı müşterek ve müteselsil sorumluluk raporları düzenlenebilmektedir (Maliye Bakanlığı 29.06.1997 tarih ve 4 sıra no’lu Vergi Beyan. SMMM’ce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ) Meslek mensupları hakkında, düzenlenen raporların başlığında “Görüş ve Öneri Raporu” adı altında meslek mensuplarına …

Devam

Vergi borçlarında kesinleşme olayı

Bilindiği gibi, bir vergi borcu normal vade tarihinde, mevzuata uygun olarak ödenmediği takdirde kesinleşir.(1) Kesinleşme hukuki anlamda, alacağın varlığının hukuk düzeninde çekişmeli olmaması veya çekişmeli hale gelme ihtimalinin bulunmaması gerekir. (2) Vergi hukuku uygulamasında kesinleşme kavramı, beyanname ile beyan edilen vergiler beyan edildiği tarihte tahakkuk fişi üzerinde yer alan vadenin bitiminden sonra kesinleşir. Eğer, tahakkuk fişine karşı dava açılmış ise …

Devam

Sahte belge düzenleme amacı ile kurulan şirketler-2

Uygulamada vergi daireleri adresinde bulunmayan ya da o anda yoklama memurları tarafından yoklama sırasında bulunmayan  mükelleflerin  bu yoklama  işlemlerinin  en az 2 kez farklı tarihlerde takip edilmesi gerekmektedir.  Buna rağmen, adresinde bulunmayan  mükelleflerle ilgili sahte belge düzenlediği konusunda vergi inceleme raporu bulunmayan mükelleflerin mükellefiyetleri resen silinemeyecektir.   Gayrifaal ve adresinde bulunamayan şirketler ise  geçici olarak mükellefiyet kayıtları kapatılabilir. Bu mükelleflerin herhangi …

Devam

Sahte belge düzenleme amacı ile kurulan şirketler

Bilindiği gibi, vergi daireleri 213 sayılı VUK’nun 160. maddesine göre  işi bırakma bildiriminde bulunmayan  bir mükellefin işi bıraktığı konusunda  tespitler yapması halinde mükellefiyet kayıtlarını resen silebilmektedir.  Yine aynı şekilde mükellefin adresinde yapılan yoklama işlemleri sonucunda  adresinde bulunmadığı tespit  edilmesi durumunda  vergi daireleri resen mükelleflerin  mükellefiyet kayıtlarını silebilmektedirler.[1] Mükelleflerle ilgili vergi dairelerinin resen mükellefiyet kaydını silmeleri konusunda  213 sayılı VUK’nunda 5228 …

Devam

Vergi hukukunda kanıt yükü

213 sayılı VUK’un 3.maddesinin 2365 sayılı kanunun 1.maddesi ile değişen şekli uyarınca (B) fıkrasında yer alan  ispat veya kanıt başlığı altında vergi hukukunda ispat müessesi düzenlenmiştir.  Madde hükmüne göre ispat: vergilendirmede vergiyi doğuran  olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti esastır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti yemin  hariç her türlü delille kanıtlanabilir. Ancak, vergiyi …

Devam

Mali tatilin muhasebe uygulamalarına etkileri-2

3) VERGİ DAİRESİ VEYA VERGİ MÜFETTİŞLERİNE VERGİ İNCELEMESİ İÇİN DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI İLE İLGİLİ KONULAR Vergi incelemesi ile ilgili  istisnai durumlar dışında, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün bulunmamaktadır. Mali tatil süresinden evvelce başlanılmış olan incelemeler devam edebilir. Ancak bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi …

Devam

Mali Tatilin Muhasebe Uygulamalarına Etkileri-1

Mali  Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki 5604 Sayılı Yasa gereği her yıl  1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi “mali tatil” olarak uygulanmaktadır.  Mali tatil ile ilgili  dava açma, temyiz ve  muhasebe uygulamalarına yönelik önemli  uyarılarımız kısaca aşağıda olduğu gibidir:[1] Diğer yandan, 1 Ağustosta başlayıp 5 Eylülde biten adli tatil veya diğer  bir deyimle çalışmaya ara verme idari yargılama ve vergi hukuku  …

Devam

Belgelerin vergi incelemesine ibraz edilmemesi

Bilindiği üzere, defter ve belgelerin inceleme elemanı tarafından verilen kanuni süre içerisinde mükellefçe veya vekili tarafından ibraz edilmemesi halinde haklı bir neden yoksa 213 sayılı VUK md. 30/3 hükmüne göre re’sen takdir nedenidir. [1] Ayrıca bu durum 213 sayılı VUK md. 359 hükmüne göre ise hem hürriyeti bağlayıcı cezayı ve hem de parasal yönden yaptırımı gerektirmektedir. Yukarıda yer verilen hem …

Devam

Vergi ihtilaflarında yürütmenin durdurulması kararı-2

İdari işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması gerekir. Ayrıca, idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması zorunludur. Bu gibi durumlarda yürütmenin durdurulması talep edilmelidir. Yürütmenin durdurulması istemi, ancak açılan dava içerisinde istenmelidir. Yürütmenin durdurulması istemi, ya dava dilekçesi ile beraber veya dava açtıktan sonra ayrı bir dilekçe ile istenmelidir. Mahkeme yürütmenin durdurulması için, kanun aradığı iki koşulun da …

Devam