Pazar , 19 Ağustos 2018
Home / YAZARLAR / Av. Nazlı Gaye ALPASLAN

Av. Nazlı Gaye ALPASLAN

Vergi Haczi İlanihaye devam eder mi?

Bilindiği üzere, 6183 sayılı kanunun  102. Maddesinde kamu  alacağının  vadesinin  rastladığı  takvim yılını izleyen  takvim yılı  başından  itibaren   5 yıl  içerisinde  tahsil edilemeyen  miktarlar zamanaşımına uğrayacağı  hüküm  altına alınmıştır.  Zamanaşımı,  mükellef  ve idare açısından  hüküm ifade eden  ve  resen  dikkate alınması  gereken  önemli  bir olgudur.   Mahkemeler veya  uygulayıcı  vergi idaresi, tahsil  zamanaşımını mutlak surette önemsemek durumundadır.  Zamanaşımını  uygulamayan kamu görevlisi  …

Devam

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması

Bildiği gibi, 7143 sayılı Yasa Vergi ve Diğer Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılmasını düzenlemek amacıyla 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 1 seri nolu Genel Tebliğde açıklanmıştır.(Bkz: 26.05.2018 gün ve 30432 mük. Sayılı R.G.) 2018/10 sayılı İç Genelgede yer alan açıklamalar aşağıda olduğu gibidir; 7143 sayılı Yasa dan yararlanmak üzere yapılacak …

Devam

Alacakların yapılandırılmasında pişmanlık beyannamesi-2

Örnek: Borçlarını yapılandırmak için vergi dairesine başvuran mükellef, peşin ödeme seçeneğini tercih etmiştir. Vergi aslı tutarı 108.000 TL, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ise 20.250 TL olmak üzere ödenecek tutar toplam 128.250 TL olarak hesaplanmıştır. Mükellef, yapılandırılan borç tutarını peşin ödeme seçeneği ile ödemeyi tercih ettiğinden, ayrıca bir katsayı hesaplanmamıştır. Mükellef tarafından, yapılandırılan borcun …

Devam

Alacaklının yapılandırılmasında pişmanlık beyannamesi

Bilindiği üzere, 7143 sayılı Yasa 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa 31.03.2018 tarihine kadar verilmemiş veya beyan edilmemiş olan vergiye ilişkin işlemlerin tapu harcı, ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, kira geliri, değer artışı kazancı vs. beyanlarını 31 Temmuza kadar kendiliğinden verilmesi halinde bu yasa hükümlerinden faydalanacaktır. Bu süre Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar ile …

Devam

7143 sayılı yasaya göre ücret stopaj ve matrah artırımı-2

Bu kapsamda hiç beyanda bulunmayan ya da muhtasar beyanname vermekle birlikte artırılması istenen ödeme türünü beyannamede göstermeyenler ise ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah üzerinden her bir yıl için %3 oranında hesaplanacak vergiyi ödeyerek artırım imkânından yararlanacaklardır. 4. Çiftçilere Yapılan Ödemelerde Stopaj Artırımı Nedir? Çiftçilere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur …

Devam

7143 sayılı yasaya göre ücret stopaj ve matrah artırımı-1

  Bilindiği üzere, 7143 sayılı Yasa 18.05.2018 gün ve 30425 SAYILI Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 5. Maddesi hükmü matrah artırımı hükümlerine yer vermiştir. Aşağıda ücret, senelere sari inşaat işleri, serbest meslek, çiftçilere yapılan ödemeler ve vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerde stopaj açısından muhtasar beyannameye yönelik matrah artırım hükümlerine yer verilecektir.   1. Ücret Stopajında Artırım Nedir? Ücretli olarak …

Devam

Yapılandırma yasası gereğince konulan hacizlerin akıbeti-2

Yasalaşmış olan 7143 sayılı yeni mali af yasa tasarısının başarı ile uygulanabilmesi için bu yasaya göre mükelleflerin yasadan faydalanmaları yetmediği gibi temel koşul “ödemeye” bağlandırılmıştır. Maliye Bakanlığı’nın süratle yasayla ilgili mükellefleri aydınlatması özellikle birikmiş borçlarla ilgili ve matrah arttırımı ve ayrıca yurtiçi, yurtdışı kaynakların yeniden ekonomiye kazandırılması konusunda tanıtım toplantıları, panel, broşürler …. gibi araçlarla yasayı bütün topluma aydınlatması, açıklaması …

Devam

Yapılandırma yasası gereğince konulan hacizlerin akıbeti-1

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkında kanun 62 ve izleyen mad. hükümlerine göre amme borçlusuna ödeme emri tebligatı yapıldıktan muayyen bir süre sonra amme borçlusunun banka hesaplarına elektronik vergi hacizleri uygulanmaktadır. Ödeme emri tebliğ edilmemiş ise e-haciz yapılması olanaksızdır. Beklenen 7143 sayılı yeni af Yasası Resmi Gazete’nin 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu …

Devam

SGK’da tahakkuk ve tahsil zaman aşımı nedir?

Bilindiği gibi, vergi ve SGK uygulamalarında zamanaşımı söz konusudur. Zamanaşımı tahsilat yönünden 6183 sayılı Yasa’nın 102. Maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, tahakkuk zamanaşımı ise VUK mad. 114’te düzenlenmiş olup, tahakkuk etmiş bir borcun vadesini izleyen yıldan başlayarak 5 yıl içinde tahsil edilmemesi durumunda tahsil zamanaşımından bahsedilecektir. SGK idaresi özellikle özel inşaat ruhsatları üzerinde aradan 17 yıl geçtikten sonra inşaat sahiplerinden fark prim …

Devam

Yeniden yapılandırmada ortak hükümler-2

Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Terör suçundan hüküm giyenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle …

Devam